Cáp cao thế có giáp nhôm hình sóng

Cáp cao thế có giáp chì

Cáp cao thế có giáp sợi đồng