Thanh cái đồng (trần hoặc mạ thiếc)

Liên hệ

Thanh cái đồng (trần hoặc mạ thiếc)