Cu/XLPE/PVC(HDPE) - 20/35(40.5)kV Không có giáp bảo vệ

Liên hệ

Kết cấu: 1. Ruột dẫn đồng bện nhiều sợi (nén) 2. Màn chắn ruột dẫn 3. Cách điện XLPE 4. Màn chắn cách điện 5. Màn chắn kim loại 6. Không có...

Cu/XLPE/PVC(HDPE) - 18/30(36)kV Không có giáp bảo vệ

Liên hệ

Kết cấu: 1. Ruột dẫn đồng bện nhiều sợi (nén) 2. Màn chắn ruột dẫn 3. Cách điện XLPE 4. Màn chắn cách điện 5. Màn chắn kim loại 6. Không có...

Cu/XLPE/PVC(HDPE) - 12.7/22(24)kV Không có giáp bảo vệ

Liên hệ

Kết cấu: 1. Ruột dẫn đồng bện nhiều sợi (nén) 2. Màn chắn ruột dẫn 3. Cách điện XLPE 4. Màn chắn cách điện 5. Màn chắn kim loại 6. Không có...

Cu/XLPE/PVC(HDPE) - 8.7/15(17.5)kV Không có giáp bảo vệ

Liên hệ

Kết cấu: 1. Ruột dẫn đồng bện nhiều sợi (nén) 2. Màn chắn ruột dẫn 3. Cách điện XLPE 4. Màn chắn cách điện 5. Màn chắn kim loại 6. Không có...

Cu/XLPE/PVC(HDPE) - 6/10(12)kV Không giáp bảo vệ

Liên hệ

Kết cấu: 1. Ruột dẫn đồng bện nhiều sợi (nén) 2. Màn chắn ruột dẫn 3. Cách điện XLPE 4. Màn chắn cách điện 5. Màn chắn kim loại 6. Không có...

Cu/XLPE/PVC(HDPE) - 3.6/6 (7.2)kV Không giáp bảo vệ

Liên hệ

Kết cấu: 1. Ruột dẫn đồng bện nhiều sợi (nén) 2. Màn chắn ruột dẫn 3. Cách điện XLPE 4. Màn chắn cách điện 5. Màn chắn kim loại 6. Không có...