SC adapter

Liên hệ

Đầu nối quang SC-SC hay adapter SC-SC là phụ kiện quang được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn SC. Đầu nối quang SC-SC có sẵn với các kiểu đầu nối...

LC adapter

Liên hệ

Đầu nối quang LC-LC hay adapter LC-LC là phụ kiện quang được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn LC. Đầu nối quang LC-LC có sẵn với các kiểu đầu nối...

FC adapter

Liên hệ

Đầu nối quang FC-FC hay adapter FC-FC là phụ kiện quang được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn FC. Đầu nối quang FC-FC có sẵn với các kiểu đầu nối...

ST adapter

Liên hệ

Đầu nối quang ST-ST hay adapter ST-ST là phụ kiện quang được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn ST. Đầu nối quang ST-ST có sẵn với các kiểu đầu nối...

MU FIber Optic Adapter

Liên hệ

Đầu nối quang MU-MU hay adapter MU-MU là phụ kiện quang được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn MU. Đầu nối quang MU-MU có sẵn với các kiểu đầu nối...

MTRJ Fiber Optic Adapter

Liên hệ

Đầu nối quang MTRJ-MTRJ hay adapter MTRJ-MTRJ là phụ kiện quang được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn MTRJ. Đầu nối quang MTRJ-MTRJ có sẵn với các kiểu...

Hybrid Adapter

Liên hệ

Đầu nối quang HYBRID hay adapter HYBRID là phụ kiện quang được sử dụng để nối 2 đầu dây nhảy quang chuẩn khác nhau. Đầu nối quang HYBRID có sẵn với các...