Treo

Liên hệ

Bộ treo cáp quang adss khoảng vượt kv 100-500m còn gọi chuỗi treo cáp quang adss khoảng vượt 100-500m. Được sử dụng để treo (đỡ) cáp quang adss (tự treo) trên cột...

Néo

Liên hệ