Đóng

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH

Chúng tôi xin gửi đến Quý Cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo Tài chính của các năm được tổng hợp lại. Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm.