Đóng

Sơ đồ tổ chức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Hội đồng quản trị
Ban tư vấn chiến lược Uỷ ban kiếm toán
Ban tổng giám đốc
Giám đốc nhân sự
Ban nhân sự
Phòng tiền lương
Phòng TCNS
Chánh văn phòng
Văn phòng
Đội xe
Phòng hành chính văn thư
Phòng pháp chế
Giám đốc tài chính
Ban tài chính kế toán
Phòng CNTT
Phòng tài chính
Phòng kế toán
Giám đốc đầu tư
Ban đầu tư
Phòng R&D
Phòng đầu tư
Giám đốc xây dựng
Ban xây dựng cơ bản
Phòng quản lý xây dựng
Phòng phát triển dự án
Giám đốc kinh doanh
Ban kinh doanh
Phòng Marcom
Phòng kinh doanh
Giám đốc đấu thầu mua sắm
Ban đầu thầu mua sắm
Giám đốc Ban KTNB
Ban kiểm toán nội bộ